You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

UITNODIGING BUITENGEWONE EXTRA ALV Vrijdag 1 december 2023 om 20.00 uur en 21.00 uur  

UITNODIGING BUITENGEWONE EXTRA ALV Vrijdag 1 december 2023 om 20.00 uur en 21.00 uur  

‍Nieuwsbrief


B‍uitengewone Extra ALVBeste leden,

 

Tijdens de Extra ALV a.s. vrijdag 17 november zullen wij jullie informeren over de ontwikkelingen inzake de vernieuwing/renovatieplannen van 'het Anker' en in het bijzonder daarbij de positie van het complex van TC Born. Naar aanleiding van deze plannen hebben we als Bestuur geconcludeerd dat wij deze niet acceptabel vinden.

 

Tijdens deze informatieve ALV zal worden toegelicht dat we als Bestuur gezocht hebben naar een constructieve en toekomstvaste oplossing om onze leden de mogelijkheid te bieden de tennissport te kunnen blijven continueren.

 

In een eerdere uitnodiging hebben we ook al aangekondigd dat op 1 december dit voorstel zal worden voorgelegd.

 

Tijdens een Buitengewone Extra ALV op 1 december willen we derhalve het volgende voorstel  voorleggen aan de ALV:

 

Voorstel van het Bestuur van TC Born aan de ALV:

 

Het Bestuur van TC Born heeft de laatste jaren frequent gesproken en onderhandeld met Stichting Sportplaza, eigenaar van 'Het Anker' over de noodzakelijke renovatie c.q. vernieuwing van het Ankercomplex en in het bijzonder de tennisbanen en de bijbehorende voorzieningen die TC Born van 'Het Anker' huurt.

 

Over deze vernieuwing wordt al gesproken sinds 2017 en in 2021 zijn de technische en financiële levensduur bereikt. Dat geldt niet alleen voor de banen, maar ook voor het park en de bijbehorende voorzieningen als licht- en sproeiinstallatie en de kantine. Sindsdien is het onderhoud naar beste kunnen uitgevoerd, echter als gevolg van de overjarige situatie, achterstallig groot onderhoud en uitblijven van de meest elementaire investeringen, is zelfs het dagelijks onderhoud onbegonnen werk.

 

Het Bestuur is onlangs door Stichting Sportplaza geïnformeerd over de plannen over de vernieuwing en er is een indicatief tijdpad gegeven. De voorgestelde invulling (waarbij onder geen enkele voorwaarde padelbanen zullen worden gerealiseerd, geen eigen kantinevoorziening zal worden gerealiseerd en tevens de beoogde situering op het terrein), alsmede de verwachte realisatiedatum en nog vele onduidelijkheden in de plannen, zijn voor het Bestuur onacceptabel en impliceren volgens haar een stille dood voor de tennissport op de huidige locatie.

Om de leden (senioren èn junioren) de gelegenheid te kunnen blijven bieden met plezier de tennissport te kunnen blijven voortzetten, stelt het Bestuur voor de leden van onze vereniging collectief aan te melden bij TV Rosus in Susteren.

 

Het Bestuur vraagt de ALV:

 

  • In te stemmen om met de leden van TC Born m.i.v. 1 januari 2024 collectief over te stappen naar TV Rosus; deze aanmelding zal geschieden door TC Born, tenzij men zich afmeldt vóór 31 december 2023.
  • Voor de leden die overstappen zal vanaf 1 januari 2024 t/m 31 maart 2025 géén inschrijf- en lidmaatschapsgeld in rekening worden gebracht; dit wordt betaald uit het huidige vermogen van TC Born;
  • Voor de leden van TC Born gelden dezelfde huisregels als voor de bestaande leden van TV Rosus en zijn daarmee volwaardig lid van TV Rosus;
  • Leden van TV Rosus betalen 75 euro extra aan borg dat terugbetaald wordt door het draaien van 3 bardiensten en/of het doen van 12 uur vrijwilligerswerk;
  • Het Bestuur te machtigen de noodzakelijke persoonsgegevens door te geven aan de ledenadministratie van TV Rosus en de KNLTB (uitsluitend ten behoeve van deze organisatorische aanpassing);
  • Het Bestuur te machtigen deze overgang te regelen en aansluitend de liquidatie van de vereniging TC Born voor te bereiden en deze juridisch en financieel af te handelen; na afronding in de loop van 2024 zal nog een afsluitende ALV bijeen worden geroepen.

 

Deze Buitengewone Extra ALV start om 20.00 uur met een nadere toelichting op het voorstel, waarna de ALV gevraagd wordt in te stemmen met het voorstel van het Bestuur.

 

Conform de statuten van onze vereniging dient tijdens een 1e stemronde 2/3 (tweederde) van het totaal aantal (aanwezige en/of vertegenwoordigde) leden (dit betekent concreet 133 leden) aanwezig te zijn om besluiten te kunnen nemen. Daarbij is een meerderheid van 2/3 (tweederde) van de stemmen noodzakelijk om een voorstel aan te nemen.

 

Aangezien we vermoeden dat het noodzakelijk aantal leden mogelijk tijdens de 1e stemronde niet aanwezig zal zijn, zal diezelfde avond – conform de statuten - een 2e stemronde plaatsvinden, waarbij op basis van een meerderheid van 2/3 (tweederde) van het aantal aanwezige en/of vertegenwoordigde leden een voorstel wordt aangenomen. Uit efficiencyoogpunt is besloten deze 2e stemronde (indien nodig) plaats te laten vinden op 1 december om 21.00 uur.

 

Wij nodigen alle leden (junioren en senioren) uit om tijdens deze Bijzondere Extra ALV aanwezig te zijn! Junioren kunnen hun stem laten uitbrengen door een van de ouders/wettelijke vertegenwoordiger. Voor zowel junioren en senioren geldt: als je zelf niet aanwezig kunt zijn, machtig dan een ander senior lid.

 

Ten behoeve van de administratieve afhandeling en de logistiek verzoeken we jullie om je aanwezigheid op 1 december, voor zo ver je dat nog niet gedaan hebt, uiterlijk 28 november om 23.59 uur door te geven aan secretaris@tcborn.nl  

 

Indien je zelf niet aanwezig kunt zijn, machtig dan s.v.p. een ander (senior lid) en geef de naam van degene die je machtigt door op genoemd mailadres. (NB een gemachtigde mag maximaal 2 stemmen uitbrengen naast zijn/haar eigen stem).

 

Namens het Bestuur TC Born

Carl Loefen

 

Secretaris